IT outsourcing

 

Outsourcing v oblasti informačních technologií je v posledních letech významným trendem, fenoménem světového businessu, který vykazuje trvale vzrůstající tendenci. Stále více nadnárodních korporací využívá outsourcingových služeb, což vede k dalšímu růstu trhu na poli IS/IT, zejména však dochází k nárůstu podílu služeb spojených s minimalizací rizika.

Moderně řízené podniky s vlastní strategií v oblasti IS/IT se v současné nejisté ekonomické situaci stále více orientují na outsourcing IT. Jeho podstatou je svěřit vybrané činnosti externí specializované společnosti, která je vykonává efektivněji, a proto levněji. Ta zajišťuje standardní funkčnost outsourcovaných oblastí, například včetně provozování jednotlivých aplikací nebo celých systémů na HW a SW dodavatele.
Zavedení outsourcingu IT patří mezi základní strategické atributy rozhodovacího procesu společnosti, často je využíván zejména jako jeden z nástrojů optimalizace spotřeby podnikových zdrojů při orientaci na základní strategické cíle podniku.
Také v ČR poptávka po službách v oblasti outsourcingu IT každoročně roste a nabývá na významu. Stále však existuje významné procento firem, které se snaží zajišťovat provoz IS/IT vlastními silami.
Outsourcing IT je směrován do dvou základních oblastí - vývoje a provozu - přičemž podle prováděných průzkumů se zatím podstatně dále pokročilo ve vývoji.

Proč zavádět outsourcing?
Mnoho organizací stále hůře zvládá veškeré činnosti související s rozvojem, provozem a údržbou IT vlastními silami. Orientace na outsourcing IT jim umožňuje soustředit se na hlavní předmět podnikání. Přitom nemusí vázat firemní zdroje a kapacitu manažerů podniku na rozvoj informatiky, na implementaci a provoz informačních systémů a nemusí podstupovat rizika spojená s bezproblémovým chodem stávajících informačních systémů, jejich správou, údržbou a vývojem, případně s přechodem na nové systémy.
Outsourcing IT podnikům přináší také konkurenční výhody: zprůhlednění nákladů na IT, zabezpečení přístupu ke špičkovým moderním technologiím, služby špičkových konzultantů a expertů, zajištění podpory a zlepšení organizace při eliminaci investičních nákladů a minimalizaci provozních nákladů. Pokud je společnost dostatečně výkonná a připravená na změny, přinese outsourcing IT okamžitý pozitivní efekt a adekvátní ekonomické výsledky v oblasti zvýšení hospodářského výsledku společnosti a minimalizace nákladů, při současném zvýšení flexibility a operativnosti.
Součástí strategického rozhodnutí o outsourcingu je i rozsah outsourcovaných činností. Lze přistoupit ke komplexnímu převzetí odpovědnosti a zajištění správy informačních technologií - úplný outsourcing - zahrnující dodání či převzetí všech součástí IS, jako je např. hardware, software, podpůrné služby, odpovědnost za funkčnost systémů, školení uživatelů a bezpečnost informací. Také je možné omezit se pouze na personální outsourcing spojovaný nejčastěji například s poskytováním služeb a personálu pro pravidelnou správu pracovních stanic, serverů, provozováním podpory LAN/WAN, správou dokumentů, podporou a HelpDeskem pro koncové uživatele i zákazníky, vývojem a správou aplikací, rozvojem informačního systému, školením uživatelů a dalších služeb, které jsou nutné pro definovaný provoz informačního systému.

Jak outsourcovat?
Každý scénář outsourcingu má své výhody, ale může přinésti nevýhody. Rozhodnutí o volbě outsourcingu proto vyžaduje pečlivou analýzu, která pomůže vybrat optimální variantu. K zajištění maximální návratnosti investic je třeba pečlivě stanovit potřeby outsourcingu a následně určit podmnožinu podnikových aplikací a zdrojů, které vyžadují podporu pomocí metod outsourcingu.
Služby outsourcingu představují pro informační systémy podniků nové paradigma a nutně vedou ke změně myšlení v celém přístupu k implementaci a rozložení IS/IT. Outsourcovat by se měly činnosti, které nejsou pro podnik strategické a vykazují nízkou efektivitu vzhledem ke standardům na trhu. Kvalitně zpracovaná studie proveditelnosti přitom musí analyzovat veškeré očekávané přínosy s dopadem na optimalizaci nákladů. Je třeba také vzít v úvahu metody pro vývoj aplikací a jejich integraci. Požadavky společností na outsourcing musí být ohodnoceny s ohledem na současné a předpokládané budoucí potřeby společnosti. Přitom je nutné brát v úvahu technická (integrace existujícími podnikovými aplikacemi, požadavky na přizpůsobení potřebám, apod.) i obchodní hlediska (např. složitá struktura dodavatelsko-odběratelských vztahů). Hodnocení by mělo ústit k několika variantám řešení popisujícím jednotlivé možnosti outsourcingu, a mělo by pomoci určit rozhraní mezi interně a externě spravovanými zdroji. Bez správného porozumění jednotlivým možným variantám outsourcingu a zhodnocení jejich vlivu na typické úlohy ve firmě hrozí projektu outsourcingu neúspěch.
 

 

Rádi bychom Vám nabídli služby, které souvisí s využíváním informačních technologií. Nabízíme Vám servisní a systémovou podporu výpočetní techniky, instalaci softwaru, správu sítí a výpočetní techniky, ale také dodávky informačních technologií. Naše zkušenosti ukazují, že dokážeme zefektivnit chod Vaší firmy prostřednictvím zabezpečení spolehlivého fungování výpočetní techniky či počítačových a telefonních sítí.

Nabízíme 3 stupně spolupráce:

1. Hot Line

Většinu krizových situací vznikajících při využívání IT a SW na nich, dokážeme vyřešit s uživatelem po telefonu. Z našich statistik je to mezi 80 - 85%. Proto Vám nabízím naši službu Hot Line, kdy řešíme řadu krizových situací či servisních zásahů telefonicky. Jako uživatelé této služby můžete bez obav kdykoli zavolat. Za Hot Line účtujeme dle ceníku. Tento systém spolupráce je vhodný pro klienty, kteří mají 1 až 5 počítačů a s většinou problematických situací se dokážou vypořádat sami s mírnou pomocí.

2. Servis

Maximální úrovně dosahují služby poskytované klientům, se kterými máme uzavřenu Servisní smlouvu. Smlouva zajišťuje systémovou a servisní podporu v dohodnutém rozsahu za pevnou cenu (když servis děláme dobře, vyděláváme, když špatně, proděláváme) a řešení nahlášeného problému do smluvně stanoveného času. Protože je součástí servisní smlouvy i zmapování stavu IT jak po HW tak i SW stránce (HW a SW audit, který provedeme po jejím podpisu), přijímaná opatření při servisních zásazích jsou efektivnější, rychlejší a vychází z přesných znalostí stavu IT i organizačních vztahů ve firmě. V konečném důsledku stojí servis méně než při formě volné spolupráce. Tento systém spolupráce je vhodný pro klienty, kteří mají 3 - 13 počítačů, vědí naprosto přesně, co chtějí a preferují spolupráci za jasně stanovených podmínek.

verze A ... nemáte-li svého správce IT ... klient platí paušální částku měsíční a v jejím rámci má "volné minuty" a neúčtujeme dopravy na servisní zásahy

verze B ... podpora Internímu správci IT ... klient platí měsíční částku v jejím rámci má "volné minuty" a neúčtujeme za dopravy na servisní zásahy. Správce IT má k dispozici naše znalosti, servisní a odborné zázemí. 

Správce nikdy nezůstane se svým problémem sám.

3. Outsourcing IT - Systémová podpora

Základní myšlenkou této verze spolupráce je vyčlenění některých nebo všech částí týkajících se IT z firmy - Outsourcing. Klient se nestará o nic co souvisí s vyčleněnou částí IT v jeho firmě. Tento systém spolupráce je přínosem všude tam kde by se uvažovalo o zaměstnání odborníka z oblasti IT na plný nebo částečný úvazek.

Podle nejnovějších průzkumů stále více zákazníků svěřuje údržbu a rozvoj informačního systému podniku zjednodušeně řečeno správu počítačů a sítí, externímu dodavateli služeb. Souvisí to jednak s nárůstem využívání IT pro všechny druhy podnikání a také s příchodem metod a postupů ze zahraničí kde je tato metoda široce praktikovaná. Dá se říci, že největších úspěchů dosahujeme u společností se zahraniční účastí a u soukromých společností s jasně stanovenou vlastnickou strukturou osob smýšlejících „moderně“.


Jako důvody, k rozhodnutí zadat péči o IT ve firmě, naši klienti nejčastěji uvádějí:

Úspora nákladů oproti zaměstnání odborníka se všemi nutnými mzdovými odvody a nakoupením nutného vybavení pro jeho práci. Pro opravdového odborníka z oblasti IT je práce správce IT ve firmě zaměřené jinak nezajímavá. Zpravidla firma získá to co na trhu práce „zbude“. 
Zlepší se kontrola nad výdaji pro danou oblast, protože všechny náklady spojené s užíváním, rozvojem a údržbou informačních technologií se objevují na fakturách z externí firmy, lehce se dohledají a sečtou - eliminujete skryté náklady. V dlouhodobých kontraktech máte předvídatelné náklady pro danou oblast - platíte paušální poplatek pokrývající stanovené služby. 
Možnost soustředění na hlavní činnost podnikání, není již dále nutné sledovat trendy v dané oblasti, vyvíjet aktivity při zajišťování oprav, servisních zásahů a výběrových řízení pro danou oblast.
Okamžitě bez nutnosti školení vlastního personálu se získává přístup k informacím a znalostem na světové úrovni
Nemusí řešit otázku „jak na to“ - pouze se hodnotí nabízená řešení. 
Uvolní se interní zdroje dříve soustředěné na IT a mohou se použít na jiné účely (výroba, boj s úřady, zavedení norem ISO…). 
Navýší se kvalita služeb v poměru k ceně dodávaných řešení - přece jen každý interní správce IT časem zleniví a svoji činnost provádí rutinně a plní především svoje osobní cíle. Někdy tak zbytečně žene svého zaměstnavatele do akcí, na kterých si chce jen vyzkoušet za peníze zaměstnavatele jak co vypadá, jak vypadá nová verze, jak co funguje apod. Pokud je fanda do problematiky, nespokojí se s žádnou jinou než nejšpičkovější verzí produktu, protože ji neplatí ze svého. 
Získává se okamžitý přístup ke zkušenostem poskytovatele služeb pramenící ze známých řešení, které poskytovatel již zprovoznil u jiných zákazníků - pokud je to možné použijí se pro řešení tato vyzkoušená modelová řešení. Pro jednoduchá zadání používáme standardizovaná řešení navržená pro daný problém - je to vlastně takové menu jako v restauraci. Pokud vyloženě netrváte na tom, že si dáte smažený řízek z kapra k tomu houskový knedlík a kávu, pak dokážeme dle Vaší chuti vybrat pro danou problematiku takové řešení, které bude sice méně osobité, ale funkční a splňující kritéria za nižší cenu než náhodně vybrané komponenty. 
Dobře postavená smlouva sníží riziko úniku interních informací (zaměstnanec seznámený hluboko s problémy firmy přenese informace do svého dalšího zaměstnání, my nemáme důvod využívat Vaše interní informace, to nejpodstatnější v našem oboru je dlouhodobý kredit, ztratit ho znamená konec firmy). 

Zákazníci mají samozřejmě i obavy, především:

  • Ze závislosti na dodavateli 
  • Z nesplnění požadavků kladených na řešení 
  • Z nemožnosti ovlivnit fungování dodavatele - dodavatel může zkrachovat 

Zkušenosti nás naučily jak eliminovat rizika popsaná v předchozích bodech:

Add.1 Funkční a dobře navržené prvky informačních technologií mají dosti velkou setrvačnost. Lze očekávat, že v případě „krize“ ve vztazích s dodavatelem bude dostatek času na vyhledání náhrady. Trh je v převisu nabídky nad poptávkou v široké škále kvality a cen služeb.

Add. 2 Nesmíme připustit, aby došlo k nedůsledné nebo dokonce nepřesné definici požadavků zákazníka, ze kterých pak vyplynou nerealistická očekávání (nazýváme to syndrom StarTrek). To co potřebujeme, jsou informace o cílech kladených před společnost zákazníka jejím vrcholným managementem, podporu managementu nebo implementační skupiny při zavádění nepopulárních opatření do praxe a důvěru v námi nabízená řešení.

Add. 3 Naše fungování je velmi těsně spjaté s ekonomickým úspěchem našich zákazníků. Pokud za své služby inkasujeme dostatečnou odměnu, která nám umožní zaměstnávat odborníky, pokud klienti souhlasí s dlouhodobými kontrakty, které nám umožní tyto odborníky stabilizovat a pokud klienti platí své závazky včas - je naše stabilita zaručena. Dá se říci, že naše firma roste s úspěchem našich stálých zákazníků. Pokud uzavřete pro nás atraktivní kontrakt, máte zajištěnu úroveň služby zcela jasně. Nedovolíme si kontrakt ztratit.

Jak tedy postupovat při úvahách, které činnosti vyčlenit (zadat externímu dodavateli) a které si ponechat plně pod kontrolou? Navrhujeme na počátku nadefinovat a formulovat jasně skupiny, které by bylo možno vyčlenit. 

Příklady:

  • HW dodávky - dodávky počítačů, periferií, náhradních a servisních dílů 
  • SW dodávky - dodávky operačních systémů pro stanice, servery, aplikačního a kancelářského software 
  • HW údržba a opravy - instalace, údržba a opravy techniky v držení zákazníka vlastními silami nebo zajištěním u specializovaných servisních organizací, záruční i pozáruční servis
  • SW instalace, reinstalace a úpravy Instalace a konfigurace operačních systémů, aplikačního a kancelářského programového vybavení, správa síťových operačních systémů, instalace a úpravy poštovních SW a SW pro WAN sítě 
  • Podpora - podpora koncových uživatelů, řešení problémů na pracovišti uživatele. HotLine konzultace po telefonu 
  • Správa - administrace sítí, včetně poštovních a internetových služeb 
  • Analýza a návrhy řešení IT strategie, návrhy, řešení úkolů zadaných managementem, dohled nad dodávkami třetích firem (telekomunikace, bezpečnostní systémy, kopírovací a prezentační technika) 

Co napsat závěrem?

I když budete postupovat velmi cílevědomě. I když vyhodnotíte veškeré dostupné informace, které z nabídek dostanete. 
Stejně se nevyhnete při závěrečném rozhodnutí, zda a co zadat jaké externí firmě, rozhodování na základě Vašeho citu a zkušenosti. 
Přece jen budete uzavírat vztah s partnerem na dobu zpravidla delší než jeden rok a tam je nutné hodnocení zda jsou Vám zástupci dodavatele lidsky blízcí (jsou to lidé mé „krevní skupiny“) nebo ne. 
Těším se na setkání s Vámi. Pokud si uděláte čas a poskytnete nám informace o Vašich cílech a současném stavu IT ve Vašem podniku. Budeme schopni po vypracování smlouvy o Systémové podpoře a jejím podpisu, postupně formou střednědobých plánů realizovat cíle a nabízet produktivní řešení.

Stejně jako Vás, tak i nás zajímá zisk. Budeme proto, mimo problémů spojených s využíváním počítačů hledat taková řešení, která umožní, abychom servisovat problémy nemuseli. Klienti u kterých vše běží (žádné problémy nemají), platí paušál a realizují nové myšlenky, protože jsou úspěšní a rostou, jsou naším ideálem.

Doufám, že oceníte i náš pružný a přátelský přístup. Kontaktujte info@pocitacesnadno.cz a dohodněte si schůzku.....

 

Zpět